Siirry sisältöön

Aineisto ja tietopalvelu

Asiakirjahallinnon ja arkistoinnin tietopalvelun tehtävänä on antaa tietoja hallussaan olevista asiakirjoista kuntalaisille, yrityksille, yhteisöille, tutkijoille, opiskelijoille ym. tiedon tarvitsijoille. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa. Rautjärven kunta noudattaa tiedonhallintalakia ja EU-tietosuoja-asetuksen määräyksiä henkilötietojen käsittelyssä.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Palvelun asiointikanavat

Tietohallintosihteeri

Aineisto- ja tietopyyntöjen yhteyshenkilö

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0396024

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621