Siirry sisältöön
Arviointi

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Arviointi kohdistuu oppilaan taitojen vahvistumiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Käyttäytymisen arvioivat oppilasta opettavat opettajat. Opintojen aikainen arviointi toteutetaan kaikilla vuosiluokilla jatkuvan arvioinnin periaatteella lukuvuoden aikana osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Arviointiin sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista keskusteluin, arviointitiedottein ja todistuksin tiettyinä ajankohtina.
Todistukset

Luokat 2-9 saavat välitodistukset syyslukukauden viimeisenä päivänä. Lukuvuositodistukset jaetaan kaikille lukuvuoden viimeisenä päivänä. Todistuksissa vuosiluokilla 1-3 arviointi on sanallista ja vuosiluokilla 4-9 käytetään numeroarviointia. Kevätlukukauden lopussa annettava lukuvuosiarviointi sisältää arvioinnin koko lukuvuoden työskentelystä ja osaamisesta kussakin oppiaineessa.
Päättöarviointi

Peruskoulun päättyessä oppilas saa perusopetuksen päättötodistuksen. Päättötodistukseen merkitään jokaisen yläkoulussa opiskellun oppiaineen päättöarvosana. Päättöarviointi perustuu oppilaan osaamiseen peruskoulun päättövaiheessa. Päättöarvosana ei siis välttämättä ole sama kuin oppiaineen kurssiarvosanojen keskiarvo! Tarkempaa tietoa päättöarvioinnin periaatteista löytyy Opetushallituksen Internet-sivulta.

Osaa oppiaineista opiskellaan vain 7. tai 7.-8. luokan aikana. 7. luokalla päättyviä yhteisiä oppiaineita ovat käsityö, kotitalous, musiikki ja kuvataide. 8. luokan lopussa päättyy historian opiskelu. Näiden oppiaineiden osalta päättöarviointi perustuu kyseisten vuosiluokkien aikaiseen osaamiseen ja mahdollisiin myöhempiin valinnaisiin opintoihin. Päättöarviointia käytetään ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen opiskelijavalinnoissa. Lisää tietoa päättöarvioinnin merkityksestä jatkokoulutukseen hakeutumisessa saat oppilaanohjaajalta ja osoitteesta www.opintopolku.fi.