Siirry sisältöön

Oppilaan tuki

Simpeleen koulun oppilaille on tarjolla useita tukimuotoja. Tukea on tarjolla sekä oppimiseen liittyvien pulmien että sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi oppilaat saavat tukea ammatinvalinnassa. Oppilaalle tarjottavasta tuesta vastaavat yhteistyössä koulun henkilöstö sekä alueen sosiaali- ja terveyspalvelut.

Opiskeluhuoltotyön tehtävänä on edistää oppilaan hyvinvointia. Opiskeluhuoltotyöllä pyritään tukemaan oppilaan kasvua ja kehitystä sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Opiskeluhuoltotyön lähtökohtana on myönteisen vuorovaikutuksen ja keskinäisen huolenpidon ilmapiirin vahvistaminen ja turvallisen kouluympäristön luominen. Opiskeluhuoltotyötä tekevät kaikki koulussa työskentelevät aikuiset.

Koulun opiskeluhuoltoryhmän tarkoituksena on turvata oppilaille annettavan tuen kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteutus. Ryhmässä käsitellään yhteisötason hyvinvointia, ei yksittäisten oppilaiden asioita.

Opiskeluhuoltosuunnitelma 1.8.2023.pdf

Yleinen tuki on kaikille oppilaille tarkoitettua tukea. Yleinen tuki pitää sisällään mm. opetuksen ja tehtävien eriyttämisen, oppilaanohjauksen, oppilashuollon tuen, tukiopetuksen sekä satunnaisen osa-aikaisen erityisopetuksen.

Tehostettu tuki on tarkoitettu oppilaille, joiden oppimista tuetaan tehostetummin. Yleisen tuen tukimuotojen lisäksi he saavat järjestelmällisemmin osa-aikaista erityisopetusta sekä mahdollisesti ohjaus- ja tukipalveluita. Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan yhteistyössä kodin ja koulun kanssa oppimissuunnitelma, joka löytyy Wilman Tuki-välilehdeltä.

Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kehityksen ja oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti. Erityistä tukea saava voi opiskella yleisopetuksen luokassa tai erityisopetuksen pienryhmässä. Erityisen tuen oppilaalle laaditaan yhteistyössä kodin ja koulun kanssa HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), joka löytyy Wilman Tuki-välilehdeltä.

Tukiopetusta voidaan järjestää oppilaille, jotka ovat tilapäisesti jääneet opinnoissaan jälkeen tai muuten tarvitsevat tukea opinnoissaan. (Huom! Lomamatka ei riitä syyksi.) Tukiopetusta kannattaa pyytää hyvissä ajoin, ei pelkästään juuri ennen koetta.

Oppilas sopii tukiopetuksen järjestämisestä ko. oppiaineen opettajan kanssa. On tärkeää, että oppilas ja hänen huoltajansa ovat itse aktiivisia tukiopetuksen pyytämisessä. Mikäli tukiopetus annetaan 1.-6. oppitunnin aikana, oppilas pyytää luvan tukiopetukseen osallistumiseen myös siltä opettajalta, jonka oppitunnilta hän on poissa.

Laaja-alainen erityisopetus
Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä, on mahdollisuus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa tai vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena oppituntien aikana. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Aloite osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeen arvioinnista voi tulla oppilaalta, huoltajalta, opettajilta tai oppilashuoltohenkilöstöltä.Pienryhmäopetus
Simpeleen koulussa toimii yksi pienryhmä, jossa oppilaat opiskelevat yksilöllistettyjen opetussuunnitelmien mukaisesti. Jokaiselle oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), joka päivitetään lukuvuosittain. Pienryhmän oppilaat opiskelevat osan oppiaineista yleisopetuksen ryhmiin integroituna. Integroinnin perusteena ovat oppilaan tiedot ja taidot, ja integroitavista oppiaineista sovitaan oppilaan, huoltajan, erityisluokanopettajan ja aineenopettajan kesken.

Oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi ja auttamiseksi koulussamme työskentelee koulunkäynninohjaajia. Heidän pääasiallisena tehtävänään on toimia oppilaiden apuna eri aineiden oppitunneilla.

Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea nuorta itsetuntemuksen parantamisessa, opiskelutaitojen kartuttamisessa ja ammatinvalinnassa. Oppilaanohjauksen tunneilla käsiteltäviä aiheita ovat opiskelutaidot ja koulunkäynti, itsetuntemus, jatko-opintomahdollisuudet, ammatit ja ammattialat sekä työelämä. Luokkamuotoisessa ohjauksessa painotetaan yhteiskoulun alkuvaiheessa koulun toimintaan perehtymistä, hyviä tapoja, toisten huomioon ottamista ja opiskelutaitoja. Opintojen loppuvaiheessa korostetaan uravalinnan suunnittelua ja jatko-opintoihin valmentautumista.

Lisäksi kukin yläkoulun oppilas käy vähintään kerran lukuvuodessa oppilaanohjaajan kanssa ohjauskeskustelussa, jossa käsitellään nuoren kannalta tärkeitä itsetuntemuksen ja ammatinvalinnan teemoja. Pienryhmäohjausta järjestetään tarpeen mukaan.

Oppilaanohjauksen tunneilla käsiteltäviä aiheita ovat opiskelutaidot ja koulunkäynti, itsetuntemus, jatko-opintomahdollisuudet, ammatit ja ammattialat sekä työelämä. Luokkamuotoisessa ohjauksessa painotetaan yhteiskoulun alkuvaiheessa koulun toimintaan perehtymistä, hyviä tapoja, toisten huomioon ottamista ja opiskelutaitoja. Opintojen loppuvaiheessa korostetaan uravalinnan suunnittelua ja jatko-opintoihin valmentautumista.


Työelämään tutustuminen
Nuoret tutustuvat kouluaikana myös työelämään. 6.luokan oppilaat toimivat harjoittelijoina Rosmariinissa yhden päivän ajan. 7. luokan oppilaat työskentelevät yhden päivän huoltajan tai tutun työpaikalla. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilaat suorittavat viikon mittaisen työelämään tutustumis- eli TET-jakson haluamallaan työpaikalla. TET-paikan etsiminen on oppilaan omalla vastuulla, mutta oppilaanohjaaja auttaa paikan etsimisessä tarpeen mukaan.


Jatko-opintoihin tutustuminen
Jatko-opintomahdollisuuksiin tutustutaan erityisesti 9.luokan aikana oppilaanohjauksen tunneilla, vierailemalla toisen asteen oppilaitoksissa ja keskustelemalla koululle saapuvien vierailijoiden kanssa. Toteutuvista vierailuista tiedotetaan opinto-ohjauksen tunneilla ja Wilman kautta. Tutustumiskohteita voi myös itse ehdottaa oppilaanohjaajalle. Otathan yhteyttä, mkäli haluat tutustua toisella paikkakunnalla sijaitsevaan koulutukseen!


Jatko-opintoihin hakeutuminen
9.-luokkalaiset hakeutuvat toisen asteen koulutukseen keväällä toteutettavassa toisen asteen yhteishaussa. Haku toteutetaan sähköisesti Opintopolku-palvelussa opo-tuntien aikana. Opintopolusta löytyvät myös tarkemmat tiedot koulutusten sisällöistä, valintaperusteista ja haun aikatauluista. Vuoden loppupuolella aukeavassa demohaussa voi myös harjoitella hakulomakkeen täyttämistä. Lisätietoja hakemisesta saa oman koulun ja toisen asteen oppilaitosten opinto-ohjaajilta sekä Opintopolun hakuneuvonnasta, puh. 029 533 1010.

 

   

 

 

 

Kuraattoripalvelut
Koulukuraattorit oat peruskoulussa toimivia sosiaalityön ammattilaisia. Koulukuraattorin työ on sekä yksittäisten oppilaiden että koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori tekee yhteistyötä kodin ja koulun kanssa tavoitteenaan tukea nuoren kehitystä sekä ehkäistä ongelmatilanteita ja löytää keinoja niistä selviytymiseen.

Koulukuraattoreihin voit ottaa yhteyttä, kun kotona, koulussa tai vapaa-ajalla tuntuu olevan pulmia. Koulukuraattorit tavoitat parhaiten ottamalla yhteyttä puhelimitse (soittamalla, tekstiviestitse, jättämällä viestin vastaajaan) tai sähköpostilla. Koulukuraattoreihin voit ottaa yhteyttä myös Wilman kautta. Koulukuraattorit vastaavat soittopyyntöihin mahdollisimman pian.


Koulukuraattorit ovat tavattavissa Simpeleen koululla torstaisin ja perjantaisin.

Koulukuraattori Mervi Auvinen p. 044 781 1233 (perusopetus ja lukio), sähköposti: mervi.auvinen@ekhva.fi

Koulukuraattori Sari Rantala p. 040 651 1849 (perusopetus), sähköposti: sari.h.rantala@ekhva.fi


Kummitoiminta
Oppilaiden kummitoiminnalla tuetaan pienempien oppilaiden koulunkäyntiä ja edistetään koulumme yhtenäisyyttä. Lukuvuoden aikana kummeilla ja kummioppilailla on yhteistä toimintaa.

Kummit    Kummiluokka
6. lk           1. lk
7. lk           2. lk
8. lk           3. lk


Tukioppilastoiminta
Tukioppilastoiminnan tarkoituksena on edistää luokkahengen muodostumista ja ylläpitämistä, kouluviihtyvyyttä ja turvallisuudentunnetta koulussa. Tukioppilaat ovat kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisia. Tukioppilastoiminnan ohjaajana toimii Marika Viinanen.

 

Koulunuorisotyöntekijä

Koulunuorisotyöntekijän tehtävänä on koulun yhteisöllisyyden kasvattaminen, kiusaamisen ehkäiseminen ja kouluviihtyvyyden parantaminen. Koulunuorisotyöntekijä on osa koulun arkea, ja hänen pääsääntöinen toimipisteensä sijaitsee koululla.  

Halutessaan oppilaat pääsevät tapaamaan ja keskustelemaan koulunuorisotyöntekijän kanssa kaikista heitä askarruttavissa asioissa, kuten esimerkiksi kiusaamisesta, poissaoloista, elämänmuutoksista tai yksinäisyydestä. Tämän lisäksi koulunuorisotyöntekijän työn kuvaan kuuluu muun muassa osallistuminen tukioppilastoimintaan, erilaisten kerhojen pitäminen sekä luokkien ryhmäytymiseen osallistuminen.  

Koulunuorisotyöntekijä Aino Ilvonen p. 040 617 3616


Etsivä nuorisotyö
Etsivän nuorisotyön tekijät auttavat nuorta esimerkiksi opiskelu- ja työpaikan saamisessa, tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttämisessä, arjen hallinnan opettelussa, erilaisten palveluiden löytämisessä ja virastoissa asioimisessa. Etsivään voi ottaa yhteyttä paitsi nuori itse, myös hänen vanhempansa, ystävänsä, sukulaisensa, naapurinsa, ym., jotka haluavat auttaa nuorta.

Etsivä nuorisotyöntekijä Sari Jäppinen p. 040 581 1665


Seurakunnan nuorisotyönohjaaja
Seurakunnan nuorisotyönohjaaja on tavattavissa koululla tarpeen mukaan.

Nuorisotyönohjaaja Anuliina Kenttämaa p. 050 306 5830


Terveydenhoitajan vastaanottoajat koululla ilman ajanvarausta maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin klo 8.00 – 9.30

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri toteuttavat kouluterveydenhuoltoa, joka on ennaltaehkäisyyn painottuvaa toimintaa, mm. terveystarkastuksia ja neuvontaa. Sairauksien tutkimus ja hoito tapahtuu pääsääntöisesti hyvinvointiasemalla.

Kouluterveydenhoitaja suorittaa oppilaiden terveystarkastuksia kaikilla luokka-asteilla. Huoltajat kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen, joka tehdään 1. luokan, 5. luokan ja 8. luokan oppilaille. Laaja terveystarkastus sisältää opettajan arvion oppilaan hyvinvoinnista sekä kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin tarkastuksen. Tarkastuksen yhteydessä kirjoitetaan 8. luokan oppilaille nuorison terveystodistus. Todistus kelpaa haettaessa mopo-, traktori- ja autonajokorttia sekä pyrittäessä oppilaitoksiin tai haettaessa työpaikkaa.

Terveydenhoitaja p. 040 7506 394

Terveydenhoitajaan voit olla yhteydessä myös Wilman kautta.

Koululääkäriin saat yhteyden terveydenhoitajan kautta.

Sairaanhoito ja mm. sairaan lapsen hoitotodistukset Rautjärven hyvinvointiasema klo 8 - 16, p. 05 352 4400.

Mikäli oppilas sairastuu kesken koulupäivän, toivotaan huoltajien hakevan oppilas mahdollisuuksien mukaan koululta.Hammashoito
Rautjärven hammashoitola
Viipurinkatu 6, Simpele

Keskitetty ajanvaraus p. 05 352 7059
ma-to klo 8 - 16
pe klo 8 - 15


Hoitoajan peruminen
Hoitoaika on peruttava viimeistään edellisenä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä peritään peruuttamattomasta hoitoajasta asiakasmaksuhinnaston mukainen maksu.

Varatun ajan voi tarkistaa:
 https://oma.hyvis.fi/login ajanvaraus > kaikki ajanvaraukset

Lasten ja nuorten talot toimivat matalan kynnyksen periaatteella. Lasten ja nuorten taloon voi lapsi, nuori tai vanhempi ottaa suoraan yhteyttä joko tulemalla paikan päälle tai soittamalla. Taloon tullessa ei tarvitse tietää, mitä palvelua tarvitsee, sillä ammattilaiset selvittävät tarvittavan tuen.

Lasten ja nuorten taloon voi ottaa yhteyttä, jos on huolestunut lapsestaan tai jos lapsi tai nuori itse kokee voivansa huonosti. Syinä voivat olla muun muassa ahdistuneisuus, univaikeudet, masentuneisuus, pelot, koulunkäyntivaikeudet, viiltely, huoli päihteistä, syömisestä tai vaikkapa peliriippuvuudesta. Mikäli mahdollinen tuen tarve huomataan koulussa, voi koulun työntekijä/t täyttää yhdessä huoltajan kanssa yhteistyölomakkeen lasten ja nuorten talolle.

https://www.ekhva.fi/asiakkaalle/toimipisteet/lasten-ja-nuorten-talot/

Opiskeluhuolto

Palvelun asiointikanavat

Rautjärven Wilma

Kodin ja koulun yhteydenpitoa hoidetaan Wilma-järjestelmän kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Opinto-ohjaaja

Simpeleen koulun ja Rautjärven lukion opinto-ohjaaja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8279835

Simpeleen koulun ja Rautjärven lukion kanslia

Simpeleen koulun ja Rautjärven lukion kanslia ja koulusihteeri

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7240165
Erityisopetus ja erityinen tuki

Palvelun asiointikanavat

Rautjärven Wilma

Kodin ja koulun yhteydenpitoa hoidetaan Wilma-järjestelmän kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Erityisluokanopettaja

Simpeleen koulun erityisluokanopettaja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8201746

Simpeleen koulun ja Rautjärven lukion kanslia

Simpeleen koulun ja Rautjärven lukion kanslia ja koulusihteeri

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7240165

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Oppilaanohjaus

Palvelun asiointikanavat

Rautjärven Wilma

Kodin ja koulun yhteydenpitoa hoidetaan Wilma-järjestelmän kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Opinto-ohjaaja

Simpeleen koulun ja Rautjärven lukion opinto-ohjaaja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8279835

Simpeleen koulun ja Rautjärven lukion kanslia

Simpeleen koulun ja Rautjärven lukion kanslia ja koulusihteeri

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7240165

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Katso tiedot

Koulukuljetus

Katso tiedot

Perusopetus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut