Siirry sisältöön

Hyvinvointilautakunnan toiminta-avustukset

Hyvinvointilautakunnan toiminta-avustusten hakuaika on 29.1.2024-8.3.2024.

Hakuaika 29.1.2024-8.3.2024

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 21.02.2023 § 27 päättänyt hyvinvointipalvelujen toiminta-avustukset ja kriteerit vuodelle 2023. Samat toiminta-avustukset ja kriteerit ovat voimassa myös vuonna 2024.

Rautjärven kunnassa on käytössä porrastettu avustusjärjestelmä. Hakija valitsee itse toiminnan tason ja samalla mitä avustustasoa tavoittelee. Hakijan toimintaa arvioidaan suhteessa kriteereihin toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen perusteella. Varsinaisen avustussumman käyttöä ei hakemuksessa kysytä eikä tarkisteta jälkeenpäin, mutta hakijan toimintaa kokonaisuudessaan arvioidaan toimintakertomuksen pohjalta. Toiminnan tulee olla toimintasuunnitelman mukaista ja avustuksen myöntämisperusteiden tulee toteutua.

Hyvinvointilautakunnan avustusten myöntämisperusteissa painotetaan erityisesti yhteisöllisyyttä, laajaa vaikuttavuutta sekä kuntalaisten aktivoimista ja kansalaiskeskustelukulttuurin luomista. Hakijan tulee toiminnallaan tukea kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä kuntastrategian tavoitteita, kuten kuntalaisten osallisuuden lisäämistä, perheystävällistä Rautjärveä, mielen hyvinvoinnin ja terveellisten elintapojen edistämistä sekä työllisyyttä. Hakijoilta toivotaan kaikille avointa toimintaa sekä yhteistyötä eri kumppanien kanssa.

Hakijan kotipaikan tulee olla Rautjärvi, tai sillä tulee olla aktiivista toimintaa Rautjärvellä. Puutteellisia avustushakemuksia ei käsitellä. Avustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille, taloudellista voittoa tavoittelevaan toimintaan eikä tarkoitukseen, jossa kunta on tehnyt erillisen osto- tai muun palvelusopimuksen.

Kansalaiskeskustelu voi olla esimerkiksi jonkin tietyn teeman ympärille keskittyvä kaikille avoin tilaisuus, jossa asiantuntija alustaa aiheesta, jonka jälkeen käydään vapaata keskustelua. Kansalaiskeskustelun tarkoituksena on mahdollistaa eri taustoja ja näkemyksiä edustavien kuntalaisten välinen keskustelu ja tuottaa kannanottoja kunnallisen päätöksenteon tueksi.

Jokaisessa liitteeksi pyydetyssä suunnitelmassa on tultava ilmi 1) tapahtuman suunniteltu kohdeyleisö, aihe, ajankohta ja paikka, 2) järjestelyjen aikataulutus sekä alustava työnjako; kuka tekee, mitä ja milloin sekä 3) tapahtuman budjetin raamit. .

Aloittavien järjestöjen perusavustus 200 €

Taso 1 = 100 € 
- perustoiminnan ylläpito – järjestön kokoukset
yhdistyslain mukainen toiminta

Taso 2 = 600 €; Perustoiminnan ylläpidon lisäksi tulee toteutua vähintään neljä muuta myöntämisperustetta.
- avustuksen saaja laatii vähintään kaksi suunnitelmaa kansalaiskeskustelutapahtumasta toiminta-avustusten hakuajan päättymiseen mennessä
- avustuksen saaja laatii suunnitelman yhteisestä tapahtumasta tai projektista toisen järjestön kanssa hakuajan päättymiseen mennessä
- avustuksen saaja on käyttänyt vähintään kahdesti Etelä-Karjalan tapahtumakalenteria toiminnastaan ilmoittamiseen (http://tapahtumat.ekarjala.fi) 14.3.2023-13.3.2024 välisenä aikana
- avustuksen saaja ilmoittaa tietonsa lähellä.fi -palveluun toiminta-avustusten hakuajan päättymiseen mennessä 
- avustuksen saaja laatii suunnitelman somen käytöstä hakuajan päättymiseen mennessä
- avustuksen saaja osallistuu kunnan järjestämiin järjestöfoorumeihin ja muihin järjestöille suunnattuihin yhteisiin tapahtumiin vuosien -23 tai -24 aikana vähintään kahdesti

Taso 3 = 1700 €; tason 2 toteutumisen lisäksi toteuduttava kolme seuraavista myöntämisperusteista:
- avustuksen saaja on järjestänyt vähintään kaksi  kaikille avointa tilaisuutta tai tapahtumaa 14.3.2023-13.3.2024 välisenä aikana.  
- avustuksen saaja laatii suunnitelman kolmesta yhdistyksen omasta tapahtumasta hakuajan päättymiseen mennessä
- avustuksen saaja sitoutuu järjestämään kaksi tapahtumaa yhteistyössä ulkopaikkakuntalaisen järjestön tai yhdistyksen kanssa vuoden 2024 aikana
- avustuksen saaja tarjoaa yksin tai yhteistyössä toisen yhdistyksen kanssa palkkatukityö-, työkokeilu- ja/tai kuntouttava työtoiminnan paikkoja vuoden 2024 aikana

Taso 4 = 500€
- kun vähintään kaksi yhdistystä sitoutuu yhdistymään toisiinsa vuoden 2024 aikana. Avustus maksetaan yhdistyvälle yhdistykselle.

 
 

 

 

Avustusten hakuaika on 29.1.2024-8.3.2024.

Siirry tästä avustushakemuslomakkeelle

Hakemuslomakkeella on kohta hakemuksen liitteet ja siihen liitetään seuraavat tiedostot

- toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023. Jos nämä dokumentit eivät ole valmiina hakuhetkellä, ne voi toimittaa 31.5.2024 saakka sähköpostitse hyvinvointisihteerille. Liitteiden puuttuessa avustusta ei myönnetä tulevina vuosina.
- toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2024
- jos toimintasuunnitelmassa ei ole huomioitu avustuksen perusteena olevia suunnitelmia riittävän tarkasti, niistä tulee toimittaa erilliset suunnitelmat 

Avustuksen saaja sitoutuu siihen, että kunnalla on oikeus tarkistaa jälkikäteen, ovatko avustuksen myöntämisperusteet täyttyneet.
 

 

Vuoden 2024 toiminta-avustuksista päätetään hyvinvointilautakunnan kokouksessa 26.3.2024. 

Mikäli kriteerien perusteella myönnettävät avustukset ylittävät vuodelle 2024 varatun määrärahan, avustussummia pienennetään tasoittain (Hyvinvointilautakunta 21.02.2023 § 27)